przejdź do Sochaczew.pl
201515 odwiedzin

Szkoła Podstawowa nr 7

A A A

www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl

 

Regulamin naboru uczniów

w

Szkole Podstawowej nr 7 w Sochaczewie


1. Do klasy „0” zorganizowanej na terenie szkoły przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

2. Do klasy 1 szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego oraz dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej.

3. W latach szkolnych 2012/2013 – 2013/2014 dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodziców, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny.

4. Do klasy 1 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 mogą być przyjęte dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania dziecka do przedszkola. Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowanie przedszkolnego) warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rodzice zobowiązani są wypełnić wnioski (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej szkoły: zał.1zał.2zał.3zał.4,  zał.5) i złożyć je w sekretariacie szkoły w obwodzie miejsca zamieszkania w terminie wskazanym na każdy rok szkolny.

Jeżeli rodzice zdecydują się, że sześcioletnie dziecko nie będzie od 1 września 2012r. uczniem klasy pierwszej są zobowiązani zapisać dziecko do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Do klasy 1 szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Miasto Sochaczew przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły
b) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wnioski do pobrania:

1. Karta zapisu dziecka 6-letniego do klasy I w roku szkolnym 2013/2014.zał.1

2. Karta zapisu dziecka 7-letniego do klasy I w roku szkolnym 2013/2014.zał.2. 

3. Karta zapisu dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014.zał.3.

4. Karta zapisu dziecka 5-letniego do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014.zał.4. 

5. Oświadczenie. zał.5.

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość