przejdź do Sochaczew.pl
185987 odwiedzin

Informacja

A A A

Informacja dla ucznia GIMNAZJUM dotycząca przebiegu egzaminu

 1. Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu o godzinie 815 ubrany na galowo.
 2. Codziennie o godz. 830 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. (na kolejne części uczniowie wchodzą na 10 minut przed wyznaczonym czasem) Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.
 3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.      
  Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 4. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego w obecności ucznia odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 5. Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.
 6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego, uczeń ma obowiązek:
  1. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie Członków Zespołu Nadzorującego.
  2. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłosić Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu Protokołu Egzaminu.
  3. zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi (w przypadku uczniów korzystających z zestawów dostosowanych, czynności związane z kodowaniem wykonują Członkowie Zespołu Nadzorującego).

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

w części humanistycznej

*zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

*zestaw egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

w części matematyczno-przyrodniczej

*zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

*zestaw egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

w części z języka obcego nowożytnego

*zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

*zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

 1. Uczeń rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).
 2. Uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

 1. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)
 2. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
 3. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi uczniami
 4. nie wypowiada uwag i komentarzy
 5. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

W przypadku:

-stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia

-wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

-zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

Przewodniczący Szkolnego Zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w Protokole przeprowadzenia egzaminu.

 1. Uczeń, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub Członek Zespołu Nadzorującego odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli uczeń zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego Przewodniczący lub Członek Zespołu Nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 2. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.
 3. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z powyzszymi zasadami.
 4. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE.
 5. Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń lub z urzędu Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany egzamin, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik.
 7. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu tych uczniów (decyzję podejmuje Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym ‎przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 8. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią  część egzaminu tego ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość