przejdź do Sochaczew.pl
218468 odwiedzin
Bieg Coopera - 4 pory roku

Klub Maratończyka "Aktywni" Sochaczew zaprasza na Sochaczewski Test Coopera - ostatni bieg tegorocznej edycji Sochaczewskiego Testu Coopera. 

Włączamy się w akcję zbierania plastikowych nakrętek. Każdego startującego zawodnika prosimy o przyniesienie ze sobą min 4 nakrętek jako symbolicznego wpisowego za bieg. Większa ilość mile widziana.

Poniżej regulamin biegu:

 

SOCHACZEWSKI TEST COOPERA - „4 PORY ROKU”

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania  jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sochaczewa i okolic bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.
 

II. ORGANIZATOR
Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Sochaczewski Test Coopera 4 Pory Roku odbędzie się w kalendarzowych latach  2011-2012 w czterech cyklach imprez  w dniach: 
Jesień- 23.10.2011

Zima- 11.03.2012
Wiosna -  29.04.2012 (start 1 serii godz. 9.00)
Lato -  27.05.2012 (start 1 serii godz. 9.00)
2.  Miejsce Sochaczewskiego Testu Coopera: Chodnik przy ul. Olimpijskiej 3  w Sochaczewie
3. Szczegółowe informacje o poszczególnych imprez i program każdej z edycji zawodów znajdować się będą na stronie internetowej www.aktywni.e-sochaczew.pl  w zakładce "Nasze Imprezy" - „Sochaczewski Test Coopera -€“ 4 Pory Roku”.
4. Biuro zawodów czynne w każdym z dniu imprezy  na godzinę przed rozpoczęciem zawodów oraz w czasie ich trwania;  znajdować się będzie w  namiocie rozstawionym na terenie miejsca zawodów.
5. Serie puszczane będę co ok. 20 minut  w grupach max 20 osobowych. 
6. Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. Uczestnicy na gwizdek sędziego starają się pokonać jak najdłuższy dystans.
7.  Przewidziany jest bieg dla dzieci „Mini Test Coopera” - szczegóły na końcu regulaminu.

IV. UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik Sochaczewskiego Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem  testu i musi go przestrzegać.
2. Limit uczestników Sochaczewskiego Testu Coopera wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu takiej liczby zarejestrowanych uczestników.
3. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Należy dokonać tego najpóźniej na 15 minut przed startem.
4. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie, które znajduje się na stronie internetowej www.aktywni.e-sochaczew.pl lub w Biurze Zawodów. Uczestnikom zostaną wydane numery startowe, które należy umieścić w widocznym miejscu w celu identyfikacji uczestnika w trakcie Imprezy.
6. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest dodatkowo posiadanie pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie dostępne na www.aktywni.e-sochaczew.pl lub w Biurze Zawodów. Honorowane będą tylko zaświadczenia wydrukowane w formie podanej przez organizatora biegu.
7. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
9. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

10. Zawodnik przypisany do serii biegowej musi w niej wystartować -€“ nie będzie zmian ani przeniesień do innych biegów. Spóźnienie na własny bieg jest równoznaczne z dyskwalifikacją.


V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie  na adres e-mail ezimny1981@gmail.com,  tel 697 296 626 - Emanuel  Zimny. Terminy zgłoszeń do poszczególnych edycji Sochaczewskiego Testu Coopera i informacje dostępne na stronie internetowej  www.aktywni.e-sochaczew.pl 


VI. KLASYFIKACJA
1. Podczas Sochaczewskiego Testu Coopera prowadzone będzie klasyfikacja wiekowe kobiet i mężczyzn: 
13-15, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+
2. Wyróżnienia za najlepsze wyniki w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych będą przyznawane w cyklu rocznym 4 Pór Roku (od jesieni 2010 do lata 2011).Warunek -start w 3 edycjach na 4 jakie  zostaną przeprowadzone.
3. Wyniki i aktualna klasyfikacja zawodów zamieszczona zostanie w zakładce „Nasze Imprezy” „Sochaczewski Test Coopera - 4 Pory Roku” na stronie www.aktywni.esochaczew.pl.
4. Przebiegnięty dystans mierzy się z dokładnością do 5 metrów na niekorzyść zawodnika.
5. Do klasyfikacji wiekowej zawodnik zostaje przypisany w swoim pierwszym starcie. Kategoria przypisana jest do końca edycji 2011/2012.


VII. NAGRODY
1.Wszyscy  uczestnicy, którzy ukończą każdą z edycji Sochaczewski Test Coopera - 4 Pory Roku otrzymują: pamiątkowy medal, imienny certyfikat ze swoim wynikiem oraz słodką bułkę, wodę oraz niespodzianki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
3. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator KM Aktywni Sochaczew
4. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

IX. REGULAMIN MINITESTU - COOPERA

1.     Bieg jest imprezą towarzyszącą Sochaczewskiego Testu Coopera.

2.     Regulamin jest dotyczy uczestników w wieku 12 lat i młodszych

3.     Próba wysiłkowa trwa 6 minut (1/2 testu Coopera)

4.     Zapisy odbywają się drogą mailową na adres ezimny1981@gmail.com lub tel. 697 296 626 – Emanuel Zimny. W dniu biegu będzie możliwe dopisanie do listy startowej pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.

5.     Limit uczestników wynosi 60 zawodników (3 serie po 20 zawodników).

6.     Zawodnicy startują tylko i wyłącznie za zgodą swoich prawnych opiekunów.

Młodych uczestników dotyczą te same zasady i regulamin Sochaczewskiego Testu Coopera

Emanuel Zimny

 

A A A
23.05.2012
godz.23:03
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość