przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
343154 odwiedzin
ZASADY I TERMINY NABORU DO SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH

Zasady i terminy naboru do szkół ponadpodstawowych

prowadzonych przez Powiat Sochaczewski  

na rok szkolny 2020/2021

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Sochaczewski, na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2020 r.

Wzorem lat poprzednich rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę:  sochaczew.edu.com.pl/kandydat

Rejestracja Kandydatów 15.06.2020 r. – 10.07.2020 r. godz. 15:00

Po założeniu konta kandydat wybiera z oferty szkół oddziały, do których chce być przyjęty (możliwość wyboru wszystkich oddziałów z oferty).

Wypełniony, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek należy przedłożyć w szkole, którą kandydat wybrał na pierwszym miejscu (wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail danej szkoły)

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

 nabor.zsckp@zsckpsochaczew.edu.pl

  • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 

 zsrcku.ogrodnik@wp.pl

  • Zespół Szkół w Teresinie  

rekrutacja@zsteresin.pl

  • Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina 

 lo.chopin.rekrutacja@gmail.com

  • Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie  

nabor2020@iwaszkiewicz.edu.pl

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 Zmiana wyboru preferencji: 31.07.2020 r. – 04.08.2020 r. godz. 15:00

W przypadku zmiany preferencji kandydat zobowiązany jest do ponownego wygenerowania wniosku i dostarczenia go do szkoły pierwszego wyboru (wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail danej szkoły)

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 12.08.2020 r. godz. 12:00

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki: 13.08.2020 r. godz. 8:00 – 18.08.2020 r. godz. 15:00

           

W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (osobiście w szkole). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Skierowania do lekarza będą wydawane przez szkoły w terminach ustalonych w regulaminach rekrutacji.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wykonywane są (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) w następujących lokalizacjach:

  • Przychodnia Lekarska „ESKULAP” w Żyrardowie ul. POW 5 tel. 46 854 21 88 lub 46 855 38 57
  • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Płock ul. Kolegialna 17 – rejestracja codziennie od 7:25 do 15:00 – tel. 601 202 129
  • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie                  Al. Wojska Polskiego 25  – rejestracja codziennie od 7:30 do 15:00 – tel. 695 695 413
  • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu                   ul. Rodziny Winczewskich 5  – rejestracja codziennie od 8:00 do 15:00 – tel. 601 202 244, 48 330 93 11, 48 330 93 12.

Publikacja list przyjętych: 19.08.2020 r. godz. 14:00

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

 

UWAGA!

Poprzez stronę v.przybysz.org.pl  Kandydat może on-line obejrzeć w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 pokaz obsługi systemu naboru.

Oferta naboru 2020_2021.

A A A
05.06.2020
godz.15:32
kontakt