przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
350866 odwiedzin
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

- czteroletnich liceów ogólnokształcących

- pięcioletnich techników

- trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Oferta naboru 2022_2023.

Rekrutacja 2022/2023

Strona logowania dla kandydatów:sochaczew.edu.com.pl

(Strona dostępna od 16.05.2022r.)

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.*

od 21 lipca 2022 r.

do 27 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 lipca 2022 r.

do godz. 14.00

*  W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. (Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty).

Kandydaci nie mają ograniczenia w ilości wybieranych oddziałów.

Wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Skan wniosku może być też przesyłany na adres e-mail szkoły pierwszego wyboru, odpowiednio:


Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego: ogrodnik_rekrutacja@op.pl

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza: nabor2022@iwaszkiewicz.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina: lo.chopin.rekrutacja@gmail.com

Zespół Szkół w Teresinie: rekrutacja@zsteresin.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego: nabor.zsckp@zsckpsochaczew.edu.pl

A A A
13.05.2022
godz.11:23
kontakt