przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
362524 odwiedzin

Zagrajmy o sukces

A A A

Nasze gimnazjum znalazło się w gronie szkół w województwie mazowieckim zakwalifikowanych do ogólnopolskiego projektu systemowego "Zagrajmy o sukces", który finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, a realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Projekt ruszył w roku szkolnym 2010/2011, a jego celem jest dostarczenie atrakcyjnych form edukacji, kształtujących kompetencje kluczowe oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród uczniów gimnazjów.

Projekt jest realizowany od września 2010r. do listopada 2011.
Odbiorcami projektu są uczniowie Gimnazjum nr 3 im. F. Chopina, w Sochaczewie.
Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.
Program realizowany jest na zajęciach dodatkowych. Ma on na celu wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuowanie nauki w klasach programowo wyższych oraz rozwijanie kompetencji kluczowych tj.

I Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.
II. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.
III. Efektywne współdziałanie w zespole.
IV. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
V. Sprawne posługiwanie się komputerem

Natomiast cele szczegółowe to m.in.:
- rozszerzenie oferty gimnazjum o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych;
- przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjum;
- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów z trudnościami w nauce;
- kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu.

W ramach programu uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w blokach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Liczą one 30 godz. zajęć miesięcznie, podzielone na pięć bloków tematycznych:
- ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) - 6 godz. miesięcznie;
- przedmioty przyrodniczo-matematyczne - 4,5 godz. miesięcznie;
- języki obce - 6 godz. miesięcznie;
- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - 4,5 godz. miesięcznie;
- zajęcia sportowo-wychowawcze - 9 godz. miesięcznie.

Zajęcia przyrodniczo - matematyczne

mają na celu powtórzenie i utrwalenie dużej ilości materiału, z którym młodzież zapoznała się w klasie pierwszej gimnazjum i przeznaczenie dodatkowego czasu na trudniejsze bieżące problemy rozwijające kompetencje kluczowe. Treści nauczania zawarte w programie są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczania poszczególnych przedmiotów w gimnazjum i dostosowane do możliwości ucznia. Zajęcia pozwolą uczniom nadrobić braki z przedmiotu, nabrać pewności i wiary w siebie, a także w sposób wartościowy i ciekawy spędzić czas wolny z rówieśnikami. Praca podczas zajęć pozwoli uczniom, którzy mają trudności w uczeniu się, dorównać w pewnym stopniu do poziomu swych kolegów uzyskujących wyższe oceny. Istotne jest również motywowanie uczniów do systematyczności, samokontroli i samooceny, kształtowanie takich cech jak: dociekliwość, rzetelność, wytrwałość i upór w dążeniu do celu, systematyczność, dyscyplina wewnętrzna i samokontrola, uczenie się współpracy w zespole, przestrzegania reguł, współodpowiedzialności za sukcesy i porażki, wzajemnej pomocy.

Zajęcia z języków obcych

mają na celu ugruntowanie wiadomości i umiejętności nabytych na poprzednich etapach nauki.
• Rozwijanie integracji sprawności językowych.
• Wytworzenie szerokiej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej swobodne porozumiewanie się w języku niemieckim i angielskim w różnych sytuacjach życiowych.
• Nabywanie umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi.

Zajęcia technologie informacyjne i komunikacyjne

mają na celu utrwalenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej: obsługi komputera, budowy sieci, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji, tworzenia i obróbki obrazów, komunikowaniu się w sieci Internet oraz pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji oraz przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym. Technologia informacyjna służy wszechstronnemu posługiwaniu się informacją i komunikowaniu się. Informacja w nauczaniu może pochodzić z dowolnej dziedziny kształcenia, może być wykorzystana w celach poznawczych i wychowawczych. Z technologią informacyjną jest związana jedna z głównych umiejętności, kształtowanych u uczniów: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Może ona wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów.

Zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

dotyczą głównie następujących wymiarów:
-wyrównywanie braków edukacyjnych przez wspieranie i pomoc uczniom,
-stosunków międzyludzkich odnoszących się do umiejętności psychospołecznych takich jak: wzajemne zrozumienie i porozumiewanie się, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, rozwiązywania problemów, konfliktów.

Zajęcia sportowo - wychowawcze

mają na celu: uświadomienie współzależności zdrowia fizycznego z rozwojem intelektualnym, psychicznym, społecznym i duchowym. Stwarzanie warunków do odkrywania i poszukiwania swoich uzdolnień i zainteresowań, przygotowujących do aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej (rodzinnej, rówieśniczej, towarzyskiej i społecznej).Umożliwienie dopracowania tężyzny fizycznej, warunkującej realizację osiągnięć oraz umiejętności regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek.
Przygotowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w zawodach pozaszkolnych na różnych szczeblach.
Zrozumienie przez uczniów powodu i sensu ich starań o podnoszenie swojej sprawności. Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących rozwojowi sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi organizmu oraz rozbudzaniu potrzeb do czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej. Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, usprawnienie ruchowe i uodpornienie organizmu ucznia.

W naszej szkole poszczególne zajęcia prowadzą:

- ICT technologie informacyjne i komunikacyjne - p. Ewa Gawrysiak
- przedmioty przyrodniczo-matematyczne - p. Edyta Materska, Renata Jabłońska,
Krystyna Więckowska
- języki obce - j. angielski p. Katarzyna Kaźmierska, j. niemiecki - p. Dorota Fergińska
- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne -p. Elżbieta Liberadzka
- zajęcia sportowo-wychowawcze - p. Emanuel Zimny, p. Tomasz Ponieważ

Opiekunem projektu jest p. Krystyna Więckowska.

kontakt