przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
350859 odwiedzin

Marzenia do spełnienia

A A A

Marzenia do spełnienia

Rozpoczynamy realizaję projektu „Marzenia do spełnienia – edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Sochaczew, a realizatorem Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic z klas I – III sochaczewskich szkół podstawowych. Jego celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami.

Środki z projektu są przeznaczone na:

  • organizację zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów z trudnościami w nauce i szczególnie uzdolnionych,
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

W ramach projektu planowane są następujące zajęcia dla dzieci:

  • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  • Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch budynkach naszej szkoły w tzw. budynku głównym i budynku „małej szkoły” przed rozpoczęciem lub
po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych od poniedziałku do piątku. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.

Uczestników do projektu zgłaszał rodzic/opiekun prawny dziecka. Zgłoszenie polegało na wypełnieniu Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i przekazaniu jej do szkolnego Asystenta Koordynatora projektu - pani Moniki Bety lub wychowawcy klasy. 

O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decydowała  szkolna komisja rekrutacyjna. Projekt rozpoczyna  się w pierwszym kwartale 2013 r., a zakończy 28 czerwca 2013 r.

Zachęcamy do udziału w projekcie, który umożliwi dzieciom rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności i eliminowanie trudności szkolnych.

Szkolny Asystent Koordynatora: Monika Beta


kontakt