przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
362529 odwiedzin

Dziecięca akademia przyszłości

A A A

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI  

    -  WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:


  Priorytet IX.
  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

  Działanie 9.1
  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

  Poddziałanie 9.1.2
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cele projektu to:

 • rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych,
 • przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji,
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów mających trudności w nauce,
 • kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu,
 • realizowania idei wychowania przez sport.

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie dla uczniów  20 godz. w miesiącu zajęć pozalekcyjnych. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, prowadzony jest w naszej szkole dla uczniów klasy szóstej i  obejmuje pięć modułów:

 • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
 • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
 • 4 godziny zajęć z języków obcych
 • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych. 

Szkolny koordynator projektu p. Elżbieta Liberadzka.

kontakt