przejdź do Sochaczew.pl
233819 odwiedzin

grupa 1

A A A

Odpowiedzi do zadania 2a i 2b/42 w podręczniku (poprawki nanosimy zielonym długopisem):

ex.2a/42

1. train station        2. zoo            3. square      4. bank          5. bridge       6. market

ex. 2b/42

1. Wrong      2. Right                     3. Right                     4 Doesn’t say

6th April, 2020

Tuesday

It’s ……………(wpisujemy pogodę)

Topic: Describing your last holiday – Opisywanie swoich ostatnich wakacji.

1. Otwieramy podręcznik na stronie 43. Dopasuj zdania z ramki w luki. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

2. Posłuchaj nagrania nr 31 i sprawdź odpowiedzi.

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

3. Wpisujemy zdania do zeszytu:

Nice to see you – Miło Cię widzieć.

How was your holiday? – Jak Ci minęły wakacje?

What was the weather like? – Jaka była pogoda?

Was there lots to do there? – Czy było tam dużo do zrobienia?

It was amazing. – Było fantastycznie.

We had so much fun. – Mieliśmy dużo frajdy.

sure – oczywiście

Why don’t you come by later? – Czemu nie wpadniecie później?

I’d love to. – Z przyjemnością.

4. Wykonujemy w zeszycie zadanie 3/43. Używając dialogu z ćwiczenia 1 napisz podobny dialog o swojej wizycie w Warszawie.

Dialog proszę przesłać do 8.04.202 na adres: a.kwiatkowskasp7@gmail.com

 

8th April, 2020

Wednesday

It’s …(pogoda)

Topic: Czasownik have got w czasie Past Simple.

1. Utrwalamy dialog z poprzedniej lekcji. Wykonujemy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 19.  Zad.1/19 (dopasuj do siebie zdania), zad.2/19 (Napisz pytania do odpowiedzi, wykorzystaj dialog z podręcznika), zad.3/19 (Uzupełnij dialog pytaniami z zad.2/19)

2. Wpisujemy do zeszytu:

Czasownik have got (mieć) w czasie Past Simple (przeszłym prostym)

+(zdanie twierdzące)

Ja miałem/miałam – I had

Ty miałeś – You had

Ona miała – She had

On miał – He had

To miało – It had

My mieliśmy – We had

Wy mieliście – You had

Oni mieli – They had

Przy każdej osobie mamy hadJ

-(zdania przeczące)

Ja nie miałem/miałam – I didn’t have

Ty nie miałeś – You didn’t have

Ona nie miała – She didn’t have

To nie miało – It didn’t have

My nie mieliśmy – We didn’t have

Wy nie mieliście – You didn’t have

Oni nie mieli – They didn’t have

Przy każdej osobie mamy didn’t have, które jest skrótem od did not haveJ

? (zdania pytające) i krótkie odpowiedzi

Did I have…? – Czy ja miałem…? Yes, I did

                                                           No, I didn’t

Did you have…? – Czy ty miałeś…? Yes, I did

                                                           No, I didn’t

Did she have…? – Czy ona miała…? Yes, she did

                                                           No, she didn’t

Did he have…? – Czy on miał…? Yes, he did

                                                           No, he didn’t

Did it have…? – Czy to miało…? Yes, it did

                                                           No, it didn’t

Did we have…? – Czy wy mieliście…? Yes, we did

                                                                       No, we didn’t

Did you have…? – Czy wy mieliście…? Yes, we did

                                                           No, we didn’t

Did they have…? – Czy oni mieli…? Yes, they did

                                                           No, they didn’t

3. Wykonujemy w zeszycie zadanie 2/44(Dopisz zdania przeczące w czasie przeszłym z czasownikiem ‘have got’), 3/45 (ułóż zdania przeczące i twerdzące tak jak w przykładzie), 4/45 (Ułóż pytanie, następnie napisz odpowiedź, korzystając z podpowiedzi w nawiasie)

Życzę Wesołych Świąt Wielkanocy


Klasa 5d gr. 1

31th March, 2020

Tuesday

It’s ……………(wpisujemy pogodę)

Topic: To be w czasie Past Simple

1. Utrwalamy czasownik to be w czasie Past simple. Oglądamy film, przeglądamy notatki

https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg

2.Proszę wykonać zadania online:

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms

https://agendaweb.org/verbs/tobe-past-simple/index.html

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-negative-forms-write

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-questions-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-yes-no-questions

1st April, 2020

Wednesday

It’s ……………(pogoda)

Topic: Places in the city – Miejsca w mieście

1. Otwieramy podręcznik na stronie 42 zadanie 1. Słuchamy, patrzymy na obrazki i powtarzamy słownictwo. Nagranie nr 29

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

2. Wpisujemy słowa do zeszytu

library – biblioteka

market – rynek

zoo – zoo

cathedra – katedra

bank – bank

park – park

train station – stacja pkp

theatre – teatr

bridge – most

square – plac

3. Wykonaj zadanie 2/42 w zeszycie (Popatrz na mapę, posłuchaj I uzupełnij wyrażenia słowami z ćw 1/42) nagranie nr 30

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio 

4. Wykonaj zadanie 2b/42 w zeszycie (posłuchaj nagrania nr 30 jeszcze raz i napisz czy zdania są R, W, DS.) 

5. Wykonaj zadanie 3/42 w zeszycie (Odpowiedz na pytanie: Czy chciałbyś wziąć udział w wycieczce po miejscach z książki ‘Harry Potter’?

I would like to go on a Harry Potter tour of London because ………………(Chciałbym wziąć udział w wycieczce  po Londynie, ponieważ………….)

I wouldn’t  like to go on a Harry Potter tour of London because ………………(Nie chciałbym wziąć udziału w wycieczce  po Londynie, ponieważ………….)

3rd April, 2020

Friday

It’s ……………….(pogoda)

Topic: Places in the city – utrwalenie

1.Powtarzamy słownictwo z poprzedniej lekcji

2. Powtarzamy odpowiedź na pytanie Would you like to take part in a Harry Potter tour of London?  (z pamięci)

3.Wykonujemy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.18 (Poproszę o zdjęcia lub skany str.17 i 18 z zeszytu ćwiczeń do 7.04.2020 na adres a.kwiatkowskasp7@gmail.com , proszę o wpisanie imienia, nazwiska i klasy w tytule maila)

zad.1 – utwórz wyrazy z liter

zad.1b – dopasuj miejsca z ćw. 1a do obrazków

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość