przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
320301 odwiedzin

Rekrutacja

A A A

Zasady i terminy naboru do szkół ponadpodstawowych

prowadzonych przez Powiat Sochaczewski  

na rok szkolny 2021/2022

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Sochaczewski, na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się w dniu 17 maja 2021 r.

Wzorem lat poprzednich rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę:

sochaczew.edu.com.pl/kandydat

Rejestracja kandydatów: od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. godz. 15:00

Po założeniu konta kandydat wybiera z oferty szkół oddziały, do których chce być przyjęty (możliwość wyboru wszystkich oddziałów z oferty).

Wypełniony, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek należy przedłożyć w szkole, którą kandydat wybrał na pierwszym miejscu (wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail danej szkoły)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie  nabor.zsckp@zsckpsochaczew.edu.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie  zsrcku.ogrodnik@wp.pl

Zespół Szkół w Teresinie   rekrutacja@zsteresin.pl

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina  lo.chopin.rekrutacja@gmail.com

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie  nabor2020@iwaszkiewicz.edu.pl

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty:

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

(powyższe dokumenty mogą być również: dostarczone osobiście, przesłane pocztą na adres szkoły lub zeskanowane i przesłane na adres e-mail danej szkoły).

Zmiana wyboru preferencji: od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. godz. 15:00

W przypadku zmiany preferencji kandydat zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w szkole będącej dotychczasową szkołą pierwszego wyboru, celem anulowania wniosku kandydata, a następnie ponownego wygenerowania wniosku i dostarczenia go do szkoły będącej aktualną szkołą pierwszego wyboru (wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail danej szkoły)

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 22 lipca 2021 r.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia: od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. godz. 15:00

W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia               w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (osobiście w szkole). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dodatkowo zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca  2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne          z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Skierowania do lekarza będą wydawane przez szkoły w terminach ustalonych w regulaminach rekrutacji.

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 02 sierpnia 2021 r.

kontakt